} DAZZLING :: [직찍] 130721 평촌팬싸인회

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사진 퀄이 좋지 못해 보정이 들쭉날쭉하네요ㅠㅠ 양해해주세요T.T

 

 

 

오랜만이라 더 반갑고, 보자마자 먼저 "어 오랜만이네!" 해줘서 고마워요♥ 우리 앞으로도 자주보셈-0-* ㅋㅋㅋㅋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openclose