} DAZZLING :: 120830 서울드라마어워즈 이준♥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이 날 코디와 헤어 정말정말 감사드리므니다 (__)

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ금발 너무 이쁘당ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ금발에 블랙수트도 잘 어울리그ㅠㅠㅠㅠㅠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openclose