} DAZZLING :: 나일론 화보 촬영현장 이준♥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

오빠가 화보를 찍으면 너무 예쁘게 나와서 좋지만, 이런 메이킹영상이나 화보촬영 인터뷰 이런것도 좋아효>.<

핑끄핑끄자켓 잘 어울리넹ㅠ.ㅠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openclose